top of page

Vedtægter for

Sejs Blæserne

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den 28.09.2015

§1 Orkesteret

 

Orkesterets navn er Sejs Blæserne. Orkesteret er et ungdomsorkester med tilknytning til Sejs Skole og med opbygning som et brassband. Orkesteret er organiseret som en forening.

§2 Formål

 

Foreningens formål er at fremme Brass-band-musikken gennem undervisning, koncerter og konkurrencedeltagelse og herigennem styrke medlemmernes interesse for musik.Orkesteret ønsker at fremme international og interkulturel forståelse gennem rejser og koncerter i ind- og udland.Orkesteret kan spille ved betalte koncerter.

§3 Det musikalske arbejde

 

Dirigenten leder orkesterets musikalske arbejde i samarbejde med bestyrelsen og orkestermedlemmer.

§4 Instrumenter

 

Foreningen stiller instrumenter til rådighed for medlemmerne i den udstrækning, det er muligt. Ihændehaverne forpligter sig til at holde dem i god stand og opbevare dem sikkert. Reparationer som følge af skader, der er opstået, mens instrumentet var i elevens varetægt, indebærer erstatningsansvar ifølge regler fastsat af bestyrelsen.

§5 Medlemskab

 

Alle, der ønsker at blive medlemmer, må ansøge herom til dirigenten eller formanden. Ansøgere vil almindeligvis være elever fra Sejs Skole. Udmeldelse kan kun ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderhalvår.Herudover kan optages støttemedlemmer, som ønsker at støtte op om foreningens arbejde uden direkte at være en del af orkesteret.

§6 Fremmøde

 

Hvert enkelt medlem er forpligtet til at møde rettidigt til undervisning, sammenspil og koncerter af hensyn til orkesterets musikalske og sociale fællesskab.Dirigenten kan efter individuel aftale give det enkelte medlem fritagelse for fremmøde.

§7 Bestyrelsen

 

Foreningen forestås af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. Dirigenten er født medlem af bestyrelsen og har som sådan stemmeret.
4 af bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling blandt støttemedlemmer eller blandt forældre til orkesterets spillende medlemmer. 2 i lige årstal og 2 i ulige årstal.

2 af bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen blandt og af nærværende forenings spillende medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. 1 blandt støttemedlemmer eller forældre og 1 blandt spillende medlemmer.

§8 Revision

 

Der er 1 revisor.Der er 1 suppleant.Disse vælges på og af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

§9 Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.Der skal afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af september måned.En generalforsamling skal indvarsles senest 14 dage før afholdelse, der skal foregå i midten af Jylland.Formanden aflægger beretning og kassereren regnskab.Generalforsamlingen fastsætter kontingent.Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelsen. Bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer kan til enhver tid kræve indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 1 måned efter kravets fremførelse.Regnskabsåret løber fra 1.8. til 31.7.

§10 Retslige forpligtelser

 

Foreningen tegnes af formand og kasserer sammen med mindst et andet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter kun med sin formue.

§11 Kontingent

 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Rettidig betaling er en forudsætning for medlemskab.

§12 Vedtægter

 

Forslag til ændring af nærværende vedtægter må være bestyrelsen i hænde senest 15. august og kræver 2/3 flertal af de fremmødte for at blive vedtaget på generalforsamlingen.

§13 Opløsning

 

Hvis et flertal af de fremmødte på den ordinære generalforsamling beslutter at opløse foreningen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 3 uger og senest 6 uger efter.
Denne træffer den endelige beslutning med almindeligt flertal.

Hvis foreningen opløses, beslutter en ekstraordinær generalforsamling, hvad der skal ske med dens eventuelle formue og ejendele.

bottom of page